Rizika vznikající při obchodování na kapitálových trzích

Pokud se chcete stát klientem FINAPRA Capital a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích.

Toto poučení nemůže zahrnovat naprosto veškerá rizika a důležité aspekty našich služeb a investičních nástrojů, jeho cílem je poskytnout Vám informace a varovat Vás před riziky spojenými s investičními nástroji, které mohou být předmětem poskytování investičních služeb ze strany společnosti FINAPRA Capital a.s., tak, abyste byli v rozumné míře schopni porozumět povaze těchto služeb a rizikům, která s sebou nesou, a dále porozumět specifickým druhům investic, které Vám nabízíme, a byli tak schopni provádět informovaná rozhodnutí o svých investicích.  

S těmito ani jinými produkty byste neměli obchodovat, pokud neporozumíte povaze investičního nástroje, s kterým chcete obchodovat, a míře rizika, kterému se vystavujete. Měli byste si být také jisti, že je daný produkt anebo služba vhodná s ohledem na Vaši situaci a finanční pozici. Bude-li to potřeba, vyhledejte příslušnou radu ještě před tím, než dané investiční rozhodnutí učiníte. Rizikové faktory se mohou objevit zároveň s dalšími anebo se mohou vzájemně znásobit a výsledný dopad na hodnotu investice tak může být nepředvídatelný.

Všechny finanční produkty představují určitou míru rizika a i nízkorizikové investiční strategie obsahují určitý prvek nejistoty. Druh rizika závisí na různých otázkách, jako například, jak je daný investiční nástroj navržen nebo vytvořen. Různé nástroje představují různé míry rizika a než se rozhodnete, zda s těmito nástroji či jakýmikoliv finančními produkty obchodovat, měli byste zvážit následující informace.

Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Obecný přehled

Cena či hodnota investice bude záviset na výkyvech finančních trhů, které nikdo nemůže mít pod kontrolou.

Výkonnost v minulosti není ukazatelem výkonnosti budoucí.

Povaha a míra investičního rizika je v různých zemích různá a liší se i podle druhu investice. Tato investiční rizika se mezi jiným budou lišit podle druhu prováděné investice, podle způsobu, jak byly dané produkty a jejich podmínky vytvořeny, podle potřeb a cílů konkrétních investorů, podle toho, jak je konkrétní investice provedena nebo nabídnuta, prodána nebo obchodována, podle lokality nebo domicilu emitenta, podle míry diverzifikace portfolia (např. částka investovaná do jedné měny, cenného papíru, země nebo emitenta), podle složitosti transakce a podle využití cizích zdrojů.

U každé formy investice souvisí možný výnos úzce s rizikem. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je i potenciální riziko. Při obchodování s investičními nástroji v krátkodobém horizontu hrozí zvýšené riziko ztráty (např. maržové obchody, deriváty).

Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice obsahuje riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena.

Poplatky plynoucí z obchodů vždy negativním způsobem ovlivňují výsledek investování. Poplatky Obchodníka jsou uplatňovány, i když je výsledkem operace ztráta. Významným faktorem ovlivňujícím negativně výsledek investování je tzv. spread, tedy rozdíl v tržních cenách mezi nabídkou a poptávkou (bid/ask). Než začnete obchodovat, seznamte se se všemi poplatky, které vám budou účtovány.

Tržní riziko

Cena investičního nástroje je tím vyšší, čím větší je poptávka, a tím nižší, čím větší je nabídka. Na změnách nabídky a poptávky se podílí řada různých faktorů, včetně očekávání účastníků trhu. Tyto faktory se snaží odhalit a charakterizovat dvě disciplíny fundamentální analýza a technická analýza, každá pomocí jiných metod a přístupů k datům. I při maximální snaze však výsledky obou typů analýz se nemusí naplnit.

Zahraniční trhy

Jakákoliv zahraniční investice nebo investice s nějakým zahraničním prvkem může být vystavena rizikům zahraničních trhů, které se mohou lišit od rizik na trzích v České republice. V některých případech mohou být tato rizika vyšší.

Potenciální zisky či ztráty z transakcí prováděných na zahraničních trzích nebo v cizí měně budou ovlivněny vývojem příslušných směnných kurzů.

Nové trhy

Cenová nestabilita na nových trzích může být opravdu extrémní. Mohou se běžně objevovat cenové nesrovnalosti a není neobvyklé ani narušení trhu. Když se zpřístupní nové informace o dané zemi, mohou finanční trhy reagovat dramatickým poklesem anebo růstem cen během velmi krátkého období.

Nové trhy obecně postrádají míru transparentnosti, likvidity, efektivity a regulace, kterou mají více rozvinuté trhy. Tyto trhy například nemusí mít zavedená pravidla týkající se manipulace či zneužití informací v obchodním styku či jiné předpisy, které nastavují “stejné podmínky” vzhledem k dostupnosti informací a jejich používání či zneužívání na takových trzích.

Tyto trhy může také ovlivnit politické riziko.  

Měnové riziko

V případě cizoměnových transakcí s investičními nástroji deriváty a cennými papíry, které jsou denominovány v jiné měně než váš účet, může mít pohyb ve směnném kurzu jak pozitivní tak negativní dopad na zisky či ztráty z takové transakce.

Oslabení měny nějaké země ve srovnání s referenční měnou nebo měnou vašeho portfolia bude mít negativní vliv na hodnotu investice denominované v této měně.

Ocenění měn souvisí s mnoha hospodářskými, sociálními a politickými faktory a může se velmi měnit i během obchodování v rámci jednoho dne (intra-day).

Některé země mají cizoměnové kontrolní mechanismy, které mohou například pozastavit schopnost směnit nebo převést nějakou měnu nebo mohou danou měnu devalvovat.

Zajištění může snížit i zvýšit riziko spojené s konkrétní měnou, ale nedokáže úplně odstranit riziko spojené s proměnlivou hodnotou měn.

Úrokové riziko

Úrokové sazby mohou růst i klesat.

U úrokové sazby existuje riziko, že se zhorší relativní hodnota cenného papíru, zejména dluhopisu, pokud dojde k růstu úroků.

To může mít negativní dopad i na jiné produkty.

Kreditní riziko – platební neschopnost

Platební neschopnost firmy, se kterou obchodujete, nebo jakéhokoliv makléře zapojeného do vaší transakce může způsobit, že budou pozice uzavřeny či zrušeny bez vašeho souhlasu a dokonce se může stát, že se vám vaše investice nevrátí.

Investice sama o sobě také nese riziko platební neschopnosti představované například společností, která daný investiční nástroj emitovala, nebo protistranou v případě mimoburzovních derivátů (zde se riziko týká samotného derivátu a jakéhokoliv zajištění nebo marže, kterou drží protistrana).

Likvidita

Likvidita nástroje je přímo ovlivňována poptávkou a nabídkou po tomto nástroji.

V určitých obchodních situacích může být obtížné nebo dokonce nemožné uzavřít otevřenou pozici. K tomu může dojít například v době rychlých pohybů ceny, pokud cena vzroste nebo klesne natolik, že se podle pravidel dané burzy pozastaví nebo omezí obchodování.

Zadání stop-loss pokynu (pokyn k zamezení ztrát) nemusí nutně omezit vaše ztráty na zamýšlenou výši, ale podmínky na trhu mohou zabránit provedení takového pokynu za stanovenou cenu.

U mimoburzovních produktů, pokud tak není uvedeno ve smluvních podmínkách, navíc nemusí protistrana daný kontrakt ukončit předčasně nebo daný produkt zpětně odkoupit.

Ochrana clearingovým centrem

Na mnoha burzách je realizace transakce „garantována” danou burzou nebo clearingovým centrem.

Tato záruka je však často nastavena ve prospěch člena burzy či clearingového centra a nemůže být vymáhána klientem, který se tak může vystavit kreditnímu riziku a riziku platební neschopnosti firmy, přes kterou se daná transakce realizuje.

Clearingové centrum ani jiná instituce negarantuje vypořádání mimoburzovních trhů.

Regulační/právní riziko

Regulačnímu či právnímu riziku mohou být vystaveny veškeré investice.

Návratnost všech investic, zejména pak těch nových, je vystavena riziku regulačních či právních zásahů a změn, které mohou mimo jiné změnit potenciál zisku z dané investice. Právní změny mohou dokonce způsobit, že dříve přijatelná investice se stane nelegální.

Může také dojít ke změnám v dalších souvisejících oblastech, jako jsou např. daně, které mohou zásadně ovlivnit ziskovost.

Taková rizika jsou nepředvídatelná a můžou záviset na mnoha politických, hospodářských a jiných faktorech. Proto jsou vyšší na nových trzích, ale nedá se říci, že existují naprosto všude. Na nových trzích je obecně nižší dohled ze strany vlády a menší míra regulace podnikových a odvětvových praktik, akciových burz a mimoburzovních trhů. Na některých místech nemusí existovat právní a regulační předpisy upravující investice do cenných papírů, a pokud existují, mohou se uplatňovat či interpretovat nekonsistentně a svévolně a mohou se měnit se zpětnou platností.

V mnoha zemích není míra nezávislosti soudního systému a jeho odolnost proti hospodářským, politickým či nacionalistickým vlivům jistá. Soudci a soudy jsou v mnoha zemích obecně nezkušení v oblasti obchodního a podnikového práva. Společnosti čelí riziku, že zákonodárný sbor pozmění zavedené právní předpisy pouze kvůli hospodářským či politickým tlakům nebo nespokojenosti lidu. Neexistuje žádná záruka, že zahraniční investor dosáhne u místních soudů uspokojivé náhrady škody v případě porušení místních právních či regulačních předpisů nebo v případě sporu o vlastnictví majetku.

Investor se také může setkat s problémy při prosazování zákonné náhrady škody nebo při získání a prosazování soudního rozhodnutí učiněného cizími soudy.

Provozní riziko

Provozní riziko, jako například porucha nebo špatné fungování nezbytných systémů a kontrolních mechanismů, včetně IT systémů, může mít dopad na všechny finanční produkty, ale zejména na držitele akcií představujících vlastnický podíl v dané společnosti.

Obchodní riziko, neboli riziko, že bude daná společnost špatně či nekompetentně řízena, může mít také určitý vliv. Tato rizika mohou být zásadně ovlivněna personálními nebo organizačními změnami a obecně řečeno, provozní riziko nemusí být u organizace zvenčí viditelné.

Základní přehled investičních nástrojů a rizik s nimi spojených

Nástroje peněžního trhu

Nástroje peněžního trhu představuje výpůjčku na časové období, které je obvykle kratší než 6 měsíců, ale někdy může být až jeden rok, kdy věřitel použije vklad na peněžních trzích za účelem jeho dalšího půjčení vypůjčovateli.

Na rozdíl od kontokorentu musí vypůjčovatel uvést přesnou částku a období, na které si přeje půjčit.

Nástroje peněžního trhu jsou stejně jako jiné dluhové nástroje (viz následující kapitola) vystaveny obecným druhům rizika uvedeným níže, včetně kreditního a úrokového rizika.

Dluhové investiční nástroje/dluhopisy/dlužní úpisy

Dluhopis/obligace je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky.

Všechny dluhové cenné papíry potenciálně nesou všechny obecné druhy rizika uvedené v základním přehledu, včetně kreditního a úrokového rizika. Dluhové cenné papíry nesou riziko, že emitent nebude schopen splácet jistinu a úroky z daného závazku, a jejich cena může být proměnlivá díky takovým faktorům jako je citlivost úrokové sazby, pohled trhu na úvěruschopnost emitenta či obecně likvidita celého trhu. Když rostou úrokové sazby, očekává se obecně pokles hodnoty podnikových dluhových cenných papírů.

Převoditelné dluhové cenné papíry s pevnou sazbou a delší splatností jsou obecně citlivější na pohyby úrokových sazeb než stejné cenné papíry s kratší splatností.

Akcie

Akcie je investiční cenný papír, který v sobě obsahuje práva akcionáře jako společníka jako společníka, podílet se na jejím řízení, zisku, případně likvidačním zůstatku při ukončení činnosti. Cena akcií obvykle přímo souvisí s výsledky hospodaření společnosti, s očekáváním dalšího vývoje jejího hospodaření a s celkovou náladou trhu.

V případě akcií malých společností, včetně tzv. penny shares, existuje navíc ještě další riziko finanční ztráty. Mezi kupní a prodejní cenou těchto akcií je velký rozdíl (spread). Pokud je nutné by bylo nutné okamžitě pozici uzavřít v krátkém čase po nákupu, můžete za ně dostat podstatně méně, než jste zaplatili.

Exchange Traded Funds (ETF)

Exchange trading funds jsou burzovně obchodované fondy. Cílem burzovně obchodovaného fondu je sledování indexu podkladového aktiva, u velké části jsou to akcie. Složení podkladových aktiv mají na starosti manažeři fondu. Burzovně obchodovaný fond musí vydat svůj prospekt, kde jsou přesné informace o složení aktiv a záměru fondu. Pokud se rozhodnete investovat do burzovně obchodovaných fondů, doporučujeme vždy prostudovat Prospekt. Obchodování s ETF s sebou nese všechny pozitiva i negativa obchodování k běžnými akciemi. Jejich držitelé však nemají právo akcionáře na rozhodování ve společnosti.

Jednotky v programech kolektivního investování

Programy kolektivního investování a jejich podkladová aktiva jsou potenciálně vystavena všem obecným druhům rizika uvedeným výše. Existuje mnoho různých druhů programů kolektivního investování. Obecně jsou tyto programy tvořeny tak, že umožňují skupině investorů “spojit” svá aktiva a nechat je profesionálně spravovat nezávislým manažerem. Investice typicky zahrnují dluhopisy s dlouhodobou splatností, dluhopisy a kotované akcie, ale v závislosti na druhu programu mohou zahrnovat i deriváty, nemovitosti, či jakákoliv jiná aktiva.

Podkladová aktiva držená daným investičním programem představují riziko, a proto by si investoři měli ověřit, zda investiční program drží různé druhy aktiv a tím své riziko diverzifikuje. Pokud tomu tak je, může investice do takového programu snížit riziko investora díky tomu, že rozloží svou investici více, než by byl schopen, kdyby do jednotlivých aktiv investoval přímo jako samostatný investor.

Riziko se omezí díky široké škále investic v programu kolektivního investování, která omezuje dopad jednotlivých investic na celkovou výkonnost portfolia. Jelikož je tedy takový program vnímán jako možnost rozložení rizika, může jeho cena stoupat i klesat a v závislosti na investičních rozhodnutích a může být takový program vystaven mnoha různým rizikům.

Rizika transakcí a služeb

Obchodování na marži

Pokud chcete otevřít pozici, musíte mít deponovánu minimální marži/zálohu na krytí rizik. Minimální výši marže stanovuje burza, broker pak má právo ji zvýšit. Každý klient musí mít v každý okamžik obchodování na účtu minimálně hodnotu marže, v opačném případě je broker oprávněn vaši pozici i bez přímého pokynu uzavřít.

Za sledování vývoje účtu je zodpovědný klient, nikoliv broker.

Marže se obvykle stanovuje především na základě volatility trhu, její výše může být změněna kdykoliv, ve výjimečných případech během dne i několikrát. Jestliže otevřete pozici v době, kdy je nižší marže a následně dojde k jejímu zvýšení, platí pro vaši pozici nová, zvýšená marže, ne původní, platná v době otevření. Při každém zvýšení marže musíte mít dostatek finančních prostředků na její pokrytí. V určitých situacích může nastat i případ, kdy se vaše pozice začne vyvíjet/vyvíjí pozitivně, burza zvýší marže a vy budete i přesto nuceni okamžitě doložit chybějící finanční prostředky nebo pozici uzavřít.

Investiční transakce s potenciálním závazkem

Investiční transakce s dalším potenciálním závazkem, které fungují na bázi marže, vyžadují uhrazení několika částečných plateb namísto zaplacení celé kupní ceny najednou.

Pokud se trh vyvíjí pro vás nepříznivě, můžete být vyzván k zaplacení vysoké dodatečné marže v krátkém čase, pokud si chcete danou pozici udržet. Pokud tak ve stanoveném čase neučiníte, může být vaše pozice zrušena se ztrátou a za výsledný deficit ponesete zodpovědnost.

I když transakce nefunguje na bázi marže, stále může představovat závazek provést za určitých okolností další platby nad rámec jakékoliv částky, kterou jste zaplatil při uzavírání tohoto kontraktu. Výši této částky dalšího potencionálního závazku nelze dopředu určit.

Zajištění

Pokud u obchodníka uložíte nějaké zajištění, bude s ním nakládáno podle druhu transakce a podle místa, kde se transakce provádí. S tímto zajištěním se může nakládat dosti odlišně v závislosti na tom, zda obchodujete na zavedené či určené investiční burze a podle pravidel této burzy (a souvisejícího clearingového domu) nebo obchodujete na jiné burze nebo dokonce mimo burzu.

Jakmile se vaším jménem začne obchodovat, může uložené zajištění ztratit označení, že se jedná o váš majetek. I když se vaše obchodování na konci ukáže jako ziskové, nemusíte získat zpátky stejná aktiva jako ta, která jste uložili, a možná budete muset přijmout platbu v hotovosti. Měli byste si u dané firmy zjistit, jak bude s vaším zajištěním nakládáno.

Poradenství

Využijete-li investiční poradenství, činíte tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí.

Upozorňujeme, že obchodníkem poskytnutá rada se v budoucnu může ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být ztrátové a že obchodník může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv svou radu v budoucnu odvolat nebo změnit, a to i na radu opačnou.

Obchodník poskytuje zákazníkovi pouze rady, samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na vás a nesete za ně plnou zodpovědnost. Pokud se rozhodnete jakékoliv poradenství využít, nečiňte tak bez samostatného důkladného posouzení každé jednotlivé rady.

Obchodník neposkytuje právní, daňové, účetní, ani jiné obdobné poradenství. V případě potřeby takového poradenství, doporučujeme kontaktovat specializované firmy.

Provize a poplatky

Než začnete obchodovat, měli byste si zjistit podrobnosti o všech provizích a poplatcích, které budete muset pokrýt. Pokud jsou některé poplatky vyjádřeny jinak než v absolutní hodnotě (např. jako procento z hodnoty kontraktu), měli byste získat písemné vysvětlení včetně vhodných příkladů, abyste byli schopni určit, jaká bude absolutní výše daného poplatku. Tyto poplatky ovlivní výši vašeho čistého zisku (pokud nějaký vznikne), anebo případně zvýší vaši ztrátu.

Pokud se rozhodnete pro využití agresivnějších způsobů obchodování (způsob obchodování potencionálně umožňující dosáhnout vyšších výnosů, projevující se vyšší frekvencí obchodování a tím i vyššími náklady na účtu), musíte tento agresivní způsob obchodování plně chápat, být si vědom veškerých rizik spojených s obchodováním, následků včetně nákladů a dopadů na výnosnost obchodování a tato strategie musí být výslovně vhodná s ohledem vaši na majetkovou situaci.

Day - trading

Day-trading strategie obchodování sebou nese zvýšená rizika.

Day-trading je strategie, při níž jsou nakupovány a prodávány shodné investiční nástroje nebo jiná aktiva v průběhu jednoho nebo nejvýše několika málo obchodních dní. Obchodování v průběhu dne je agresivní obchodní strategií s velkým množstvím provedených obchodů, přičemž Zákazník platí poplatek za každý jednotlivý obchod. Celkové výdaje za poplatky tedy mohou podstatně prohloubit ztrátu Zákazníka nebo významně snížit jeho zisk.

Pozastavení obchodování a investice na šedých trzích

1. V určitých obchodních situacích může být obtížné nebo dokonce nemožné uzavřít otevřenou pozici. K tomu může dojít například v době rychlých pohybů ceny, pokud cena vzroste nebo klesne natolik, že se podle pravidel dané burzy pozastaví nebo omezí obchodování.

2. Zadání stop-loss pokynu (pokyn k zamezení ztrát) nemusí nutně omezit vaše ztráty na zamýšlenou výši, ale podmínky na trhu mohou zabránit provedení takového pokynu za stanovenou cenu.

3. Zákazník může uzavřít transakce: s cennými papíry, jejichž kotace na burze byla pozastavena nebo byla kotace a obchodování s těmito cennými papíry zrušena, nebo u těchto cenných papírů burza vydala pozastavení nebo zákaz obchodování, nebo s cennými papíry na šedém trhu, což jsou cenné papíry, u kterých bylo zažádáno o kotaci či obchodování na burze, kde se zatím neobchodují a nejsou zde kotovány (kromě případu, kdy byla tato žádost zamítnuta) ani se neobchodují a nejsou kotovány na žádné jiné burze.

4. Nemusí existovat dostatek veřejně dostupných informací, na základě kterých by bylo možné se rozhodnout takové cenné papíry koupit nebo prodat.

Uložená hotovost a majetek

Měli byste se seznámit se způsoby, jak jsou vaše finanční prostředky a jiný majetek uložený pro domácí a zahraniční transakce chráněny, zejména pokud se firma, u níž máte uloženy finanční prostředky či jiný majetek, dostane do platební neschopnosti (konkurz, insolvence).

Výše finančních prostředků či majetku, který můžete získat v takovém případě zpět, se může řídit specifickými právními předpisy či místními pravidly. V některých jurisdikcích je majetek specificky označený jako váš rozdělován v případě deficitu stejným způsobem jako peněžní prostředky.

Právní předpisy, kterým podléhá činnost firmy, u níž máte uloženy finanční prostředky či jiný majetek, mohou umožňovat a zpravidla umožňují, aby tyto finanční prostředky či jiný majetek byly drženy na hromadném (sběrném) účtu.

Tento případ s sebou nese zvýšená rizika a nároky zejména ohledně řádné a důsledné evidence a jednoznačného doložení majetku a vlastnictví každého konkrétního klienta. Úvěrovému riziku činnost firmy, u níž máte uloženy finanční prostředky či jiný majetek, jste vystaveni pouze vy.

Stabilizační opatření

1. Mohou se provádět transakce s cennými papíry, jejichž cena mohla být ovlivněna stabilizačními opatřeními. Stabilizace umožňuje uměle udržet tržní cenu cenného papíru během prodeje nové emise cenných papírů veřejnosti. Stabilizace může ovlivnit nejen cenu nové emise ale i jiných souvisejících cenných papírů.
2. Regulátoři umožňují provádět stabilizaci, jelikož když přijde nová emise poprvé na trh, může její cena na nějakou dobu klesnout, než se najdou kupci. Stabilizace tomuto trendu zabraňuje. Stabilizaci provádí “stabilizační manažer” (obvykle firma zodpovědná za uvedení nové emise na trh). Za předpokladu, že se stabilizační manažer řídí přesně stanovenými pravidly, je oprávněn zpětně vykupovat cenné papíry, které byly dříve prodány investorům nebo přiděleny institucím, které se rozhodly si je neponechat.
3. Tento krok může způsobit, že se cena daného cenného papíru udrží na vyšší úrovni, než by jinak byla během stabilizace schopna.
4. Pravidla stabilizace: omezit období, během kterého může stabilizační manažer stabilizovat novou emisi, pevně stanovit cenu, na které může provést stabilizaci (v případě akcií a opčních listů, ne v případě dluhopisů), požadovat po stabilizačním manažerovi prohlášení, že může stabilizovat, nicméně nemusí uvádět přesně kdy tak činí.
5. To, že je nová emise či související cenný papír stabilizován, by se nemělo brát jako ukazatel míry zájmu investorů ani jako ukazatel ceny, za kterou jsou investoři ochotni takové cenné papíry kupovat.

Investice bez možnosti okamžité realizace Jak u investic obchodovaných na burze tak u mimoburzovních investic se může stát, že nebude možné je okamžitě realizovat. Jedná se o investice, jejichž trh je nebo by mohl být omezený.

Proto může být obtížné stanovit jejich tržní hodnotu anebo uzavřít otevřenou pozici v těchto investic.

Strategie snižující riziko

Vydání určitých pokynů (např. pokynů „stop-loss“, tam kde to burzovní nebo tržní pravidla či zákon povoluje, nebo pokynů „stop-limit“), které jsou určeny k omezení ztrát na určitou úroveň, nemusí být účinné vzhledem k tomu, že tržní podmínky mohou způsobit, že takovéto pokyny mohou být nevykonatelné nebo realizovatelné za horší ceny, než je uvedeno v pokynu.